Elállási jog / csere

Elálláshoz való jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. (Jelen tájékoztató hiányában Fogyasztó jogosult lenne 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.) Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jog csak a Fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Fogyasztónak az elállási szándékát a teljesítéstől számított 14 napon belül írásban kell jeleznie (postai levélben vagy, faxon, vagy e-mailben). A terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie a S.I.S. Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 149. címre.

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. (A vállalkozást ugyanakkor megilleti a fenti összeg visszatartásának a joga addig, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.)

Az elállási nyilatkozatminta letölthető innen: elallasi-nyilatkozat-minta. Nem kötelező a nyilatkozatminta használata, de egyértelmű, írásos nyilatkozat szükséges. Elállási nyilatkozatát elküldheti részünkre postai úton,  e-mailben, faxon, vagy bármilyen más elektronikus úton. A lényeg az, hogy írásban érkezzen és tudjuk, hogy kitől jött és pontosan mit szeretne! Nem árthat, ha telefonon egyeztet munkatársainkkal mielőtt elküldi a nyilatkozatot.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik. Utánvétellel, portóval, költséggel feladott csomagokat nem veszünk át. Ezért kérjük, hogy csomagját normál módon adja fel vagy személyesen hozza el üzletünkbe.

A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az eredeti, sértetlen állapotban érkezett vissza) az áru és a szállítás ellenértékét haladéktalanul eljuttatjuk a vevő részére (kivéve azokat a többletköltségeket, melyek amiatt merültek fel, hogy a vevő az általunk felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítást választott).

Egyedivé tett termékek visszaküldésére nincs lehetőség! (például méretre vágott szíjak esetében)

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h)18 - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Amennyiben a visszaérkezett áru nem eredeti állapotában érkezik vissza, úgy az ekszij.hu üzemeltetője kártérítési igénnyel élhet vevő irányába. Amennyiben az áru sérülése maradéktalanul javítható és tisztítás, vagy egyéb munkafolyamat után az áru eladható, akkor a kártérítés mértéke az áru eladási árának 50%-a. Amennyiben az áru olyan sérüléssel érkezik vissza, amely az áru további értékesítését nem teszi lehetővé (szakadt, olajos, törött, kopott, sérült stb.) abban az esetben a kártérítés mértéke az áru eladási árának 100%-a.


Cseréhez való jog:

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül kérheti az átvett termékek cseréjét.
A cserejog gyakorlásához a vevőnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban, kell visszaküldeni címünkre. Kérjük megjelölni, hogy a terméket milyen típusú és méretű termékre kívánják cserélni! A cserével kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik.
A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az sértetlen állapotban érkezett vissza) a csereterméket postafordultával lejuttatjuk a vevő részére. Amennyiben a kért termék nincs raktáron, úgy értesítjük a várható beérkezésről! A cserében kiküldött termék szállítási és csomagolási költségét kiszámlázzuk a vevő fele!

Egyedi rendelésre érkezett termékek cseréjére nincs lehetőség!

Amennyiben a visszaérkezett áru nem eredeti állapotában érkezik vissza, úgy az ekszij.hu üzemeltetője kártérítési igénnyel élhet vevő irányába. Amennyiben az áru sérülése maradéktalanul javítható és tisztítás, vagy egyéb munkafolyamat után az áru eladható, akkor a kártérítés mértéke az áru eladási árának 50%-a. Amennyiben az áru olyan sérüléssel érkezik vissza, amely az áru további értékesítését nem teszi lehetővé (szakadt, olajos, törött, kopott stb.) abban az esetben a kártérítés mértéke az áru eladási árának 100%-a

Utánvétellel, portóval, költséggel feladott csomagokat nem veszünk át. Ezért kérjük, hogy csomagját normál módon adja fel vagy személyesen hozza el üzletünkbe.