Szavatosság / Jótállás

A szavatossági igény a vásárolt termék hibájával kapcsolatos fogyasztói jelzés, melynek során a Fogyasztó a polgári jogi szabályok alapján igényt jelent be, mellyel kapcsolatban a Vállalkozás 5 munkanapon belül állást foglal és jogosnak minősített igény esetén törekszik a 15 napon belüli intézésre.

Hibás teljesítés
Az ekszij.hu hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményekenek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett. A termékek használat miatti kopása, természetes elöregedése nem számít hibás teljesítésnek. Nem számít hibás teljesítésnek a Vásárló tévedése, vagy a Vásárló hiányos ismeretei miatt a Vásárló által elgondolt célra nem használható, de egyébként a leadott rendelésnek megfelelő termék kiküldése.Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára másigénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyikörülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és az Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, az Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki.

Vásárló akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

- a Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nemvagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével kapcsolatos költségeket;

- ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

- a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik az Vásárlónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint az Vásárló által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Az Vásárló adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, Vásárló az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha az Vásárló részéről nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Vásárló jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Szolgáltatónak az áru kijavítását vagy kicserélését – az áru tulajdonságaira és az Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel megállapított – észszerű határidőn belül kell elvégezni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Vásárló közölte a hibát a Szolgáltatóval.

Vásárlónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Ha Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy Vásárlónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut, és a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie az Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.


Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webáruház üzemeltetőjének hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított tizenkettő hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított tizenkettő hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Minőségi kifogás miatt a vevő csak abban az esetben állhat el a vásárlástól, ha vevő és az ekszij.hu képviselője ebben kölcsönösen megegyeztek, vagy ha a webáruház üzemeltetője a jogos javítást, kicserélést elutasította, vagy nem tudja végrehajtani. Szavatossággal kapcsolatos ügyintézés esetén kérjük hívja a 94/783-326 telefonszámot.
A címünkre visszajuttatott, kifogásolt termék esetében Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásáról elnevezésű jegyzőkönyvet veszünk fel. Azonban a vásárló nem köteles ezt a formulát használni, bármely formában eljuttathatja részünkre a szükséges információkat. Visszaküldött termék esetén kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek leírni és a csomagban részünkre eljuttatni:
Fogyasztó neve, fogyasztó címe, termék megnevezése, termék vételára, termék átadásának időpontja, Hiba bejelentésének időpontja, a hiba pontos leírása, fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog.
A visszaküldött termékről beérkezéséről visszajelzést küldünk a Fogyasztó részére és értesítjük a kifogás rendezésének módjáról. Amennyiben a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog eltér a kifogás rendezésének módjától, úgy ezt írásos nyilatkozattal megindokoljuk és eljuttatjuk a vásárló részére.
Fontos tudni azonban, hogy az ekszij.hu webáruházban kapható erőátviteli szíjak és szíjtárcsák önmagukban nem használhatók. Ezeket egy hajtásrendszerbe építve kell használni. Egy rendszerben legalább egy meghajtó szíjtárcsa, legalább egy szíj és legalább egy meghajtott szíjtárcsa vesz részt. A minőségi kifogás vizsgálata során meg kell győződnünk arról, hogy a termék rendeltetésszerűen lett használva. Ennek megállapításához szükségünk van a hajtásrendszer alábbi adataira: meghajtó tárcsa paraméterei, meghajtott tárcsa paraméterei, tengelytávolság, ékszíj(ak) típusa és hossza, meghajtási fordulatszám, meghajtási nyomaték, valamint a felhasználás helye. (Gép, berendezés funkciója.)

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossággal kapcsolatosan meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A fogyasztó követelheti a gyártótól vagy a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossággal kapcsolatos ügyintézéshez a gyártóhoz, forgalmazóhoz lehet fordulni. Szavatossággal kapcsolatos ügyintézés esetén kérjük hívja a 94/783-326 telefonszámot.

A Címünkre visszaküldött, kifogásolt termék esetében Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásáról elnevezésű jegyzőkönyvet veszünk fel. Azonban a vásárló nem köteles ezt a formulát használni, bármely formában eljuttathatja részünkre a szükséges információkat. Postán visszaküldött termék esetén kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek leírni és a csomagban részünkre eljuttatni:
Fogyasztó neve, fogyasztó címe, termék megnevezése, termék vételára, termék átadásának időpontja, Hiba bejelentésének időpontja, a hiba pontos leírása, fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog.
A visszaküldött termék beérkezéséről visszajelzést küldünk a fogyasztó részére és értesítjük a kifogás rendezésének módjáról. Amennyiben a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog eltér a kifogás rendezésének módjától, úgy ezt írásos nyilatkozattal megindokoljuk és eljuttatjuk a vásárló részére. Fontos tudni azonban, hogy az ekszij.hu webáruházban kapható erőátviteli szíjak és szíjtárcsák önmagukban nem használhatók. Ezeket egy hajtásrendszerbe építve kell használni. Egy rendszerben legalább egy meghajtó szíjtárcsa, legalább egy szíj és legalább egy meghajtott szíjtárcsa vesz részt. A minőségi kifogás során meg kell győződnünk arról, hogy a termék rendeltetésszerűen lett használva. Ennek megállapításához szükségünk van a hajtásrendszer alábbi adataira: meghajtó tárcsa paraméterei, meghajtott tárcsa paraméterei, tengelytávolság, ékszíj(ak) típusa és hossza, meghajtási fordulatszám, meghajtási nyomaték, valamint a felhasználás helye. (Gép, berendezés funkciója.)
 
A telefonos egyeztetés során egyeztetünk a termék visszaszállításával kapcsolatban. Ha ez lehetséges, futárt küldünk a hibás termék elhozatalára.
Amennyiben Ön úgy szeretné, akkor Ön is feladhatja részünkre a hibás terméket. Azonban utánvétellel, portóval feladott csomagokat nem tudunk fogadni. Ezért kérjük, hogy csomagját NE ÍGY juttassa el részünkre.

Kérjük, hogy visszaküldendő áruját az alábbi címre küldje:
S.I.S. Kft. Hajtástechnika Bolt
9700 Szombathely 11-es Huszár út 149.

Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, az általa értékesített 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek tekintetében. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza (a rendelet mindenkor hatályos szövegét eléri a következő linken: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor).

Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség.

A jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év fogyasztónak minősülő vásárlók részére, 1 év cégek/vállalkozások részére,

- 250 000 forint eladási ár felett 3 év fogyasztónak minősülő vásárlók részére, 1 év cégek/vállalkozások részére.

A jótállási határidő a termék az Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Vásárló a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új, tartós fogyasztásicikk és a törvény által előírt kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, Vásárló ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb „Kellékszavatosság” alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető, nem feltétel a felbontott csomagolás visszaszolgáltatása.

Amennyiben Szolgáltató elmulasztja a jótállási jegyet átadni Vásárlónak, Vásárló a vásárlásról szóló bizonylat (számla vagy nyugta) bemutatásával gyakorolhatja jogait.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, az Vásárló által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség Vásárlót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:

- helytelen beszerelésből,

- a nem rendeltetésszerű használatból,

- a helytelen üzembe helyezésből,

- az előírt karbantartás elmulasztásából,

- rongálásból keletkeztek.

Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel vagy elektronikus aláírással ellátott elektronikus jótállási jegyet küld Vásárlónak, illetve letöltés útján biztosítja annak hozzáférhetőségét. A Szolgáltató a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles. Az Vásárló részére letöltés útján történő hozzáférhetőség biztosítása esetén a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az a jótállási idő végéig, változatlan formában elérhető és letölthető maradjon.

Amennyiben az első alkalommal történő javítás során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy termék nem javítható, az Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Vásárló által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Vásárló részére visszatéríteni. Amennyiben a jótállási időn belül három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik a termék és Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását a Szolgáltató 8 napon belül köteles a terméket kicserélni vagy – ha a kicserélésre nincs lehetőség – a vételárat Vásárlónak megtéríteni.

Ha a jótállási igény bejelentését követő 30. napig nem kerül sor a kijavításra, akkor ettől az időponttól számított 8 napon belül Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, vagy – ha a kicserélésre nincs lehetőség – a vételárat Vásárlónak megtéríteni.

Ha Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte, az üzembe helyezés napjától számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, akkor a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és Termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 
A címünkre visszaküldött, kifogásolt termék esetében Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásáról elnevezésű jegyzőkönyvet veszünk fel. Azonban a fogyasztó nem köteles ezt a formulát használni, bármely formában eljuttathatja részünkre a szükséges információkat. Postán visszaküldött termék esetén kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek leírni és a csomagban részünkre eljuttatni:
Fogyasztó neve, fogyasztó címe, termék megnevezése, termék vételára, termék átadásának időpontja, Hiba bejelentésének időpontja, a hiba pontos leírása, fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog.
A visszaküldött termék beérkezéséről visszajelzést küldünk a fogyasztó részére és értesítjük a kifogás rendezésének módjáról. Amennyiben a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog eltér a kifogás rendezésének módjától, úgy ezt írásos nyilatkozattal megindokoljuk és eljuttatjuk a vásárló részére. Fontos tudni azonban, hogy az ekszij.hu webáruházban kapható hajtástechnikai alkatrészek önmagukban nem használhatók. Ezeket egy hajtásrendszerbe építve kell használni.  A minőségi kifogás során meg kell győződnünk arról, hogy a termék rendeltetésszerűen lett használva. Ennek megállapításához szükségünk van a hajtásrendszer alábbi adataira: a hajtásrendszer alkatrészei, beállítása, méretek, teljesítmények, a felhasználás módja valamint a felhasználás helye. (Gép, berendezés funkciója.) Kérjük egyeztessen velünk probléma esetén!
 
A telefonos egyeztetés során egyeztetünk a termék visszaszállításával kapcsolatban. Ha ez lehetséges, futárt küldünk a hibás termék elhozatalára.
Amennyiben Ön úgy szeretné, akkor Ön is feladhatja részünkre a hibás terméket. Azonban utánvétellel, portóval feladott csomagokat nem tudunk fogadni. Ezért kérjük, hogy csomagját NE ÍGY juttassa el részünkre.

Kérjük, hogy visszaküldendő áruját az alábbi címre küldje:
S.I.S. Kft. Hajtástechnika Bolt
9700 Szombathely 11-es Huszár út 149.